ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชา :
ภาคเรียน :
สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ S.D.
ด้านที่ 1 คุณลักษณะด้านความสามารถเชิงวิชาการ 4.61 มากที่สุด 0.65
1) รู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.67 มากที่สุด 0.63
2) มีความสามารถให้คำแนะนำ 4.59 มากที่สุด 0.68
3) มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสถาบัน 4.54 มากที่สุด 0.66
4) มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา 4.58 มากที่สุด 0.63
5) มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 4.65 มากที่สุด 0.65
ด้านที่ 2 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 4.62 มากที่สุด 0.68
1) มีความประพฤติแบบอย่างที่ดี 4.64 มากที่สุด 0.65
2) รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 4.63 มากที่สุด 0.68
3) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.65 มากที่สุด 0.65
4) เอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 4.57 มากที่สุด 0.74
5) มีความพร้อมในการช่วยเหลือให้นักศึกษาเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ 4.60 มากที่สุด 0.69
ด้านที่ 3 คุณลัษณะด้านเจตคติ 4.61 มากที่สุด 0.69
1) มีความเต็มใจและยินดีในการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 4.64 มากที่สุด 0.69
2) มีความมุ่งมั่นต่อคุณภาพงานการให้คำปรึกษา 4.62 มากที่สุด 0.67
3) การให้ความสำคัญกับนักศึกษาทุกคนเท่าเทียมกัน 4.59 มากที่สุด 0.73
4) มีความเป็นประชาธิปไตย 4.60 มากที่สุด 0.67
5) มีความยุติธรรมแก่นักศึกษา 4.62 มากที่สุด 0.69
ด้านที่ 4 คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน 4.61 มากที่สุด 0.67
1) ความสามารถนำข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ในการให้คำปรึกษา 4.62 มากที่สุด 0.64
2) มีเหตุผลและสามารถช่วยแนะนำให้นักศึกษาแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 4.59 มากที่สุด 0.68
3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา 4.56 มากที่สุด 0.70
4) มีความจริงใจในการช่วยเหลือนักศึกษา 4.65 มากที่สุด 0.66
5) ว่ากล่าว ตักเตือนนักศึกษา เมื่อกระทำผิด กฎ ระเบียบ 4.62 มากที่สุด 0.67
ด้านที่ 5 คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ 4.62 มากที่สุด 0.67
1) ใส่ใจการปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา 4.69 มากที่สุด 0.65
2) มีความตรงต่อเวลาในการให้คำปรึกษา 4.64 มากที่สุด 0.64
3) จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4.62 มากที่สุด 0.67
4) ติดตามผลการแนะนำให้คำปรึกษาที่ทำไปแล้วอย่างต่อเนื่อง 4.60 มากที่สุด 0.68
5) จัดช่วงเวลาให้นักศึกษาเข้าพบได้อย่างสะดวกเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 4.57 มากที่สุด 0.71
ค่าเฉลี่ยรวม 5 ด้าน 4.61 มากที่สุด 0.67
© 2017 | human.udru.ac.th All Right Reserved.
Faculty of Humanities and Social Science, Udon Thani Rajabhat University.