เกี่ยวกับระบบ

knowledge

ในสังคมฐานความรู้ (Knowledge Base Society) "ความรู้" ถือเป็นสินทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual capital) ที่สำคัญ และเป็นทรัพยากรหลักที่มีค่ายิ่ง ซึ่งแตกต่างจากทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตอื่นๆ เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา และสามารถนำไปใช้พร้อมๆ กันได้ ไม่จำกัดจำนวน สถานที่ และเวลาในการใช้ แตกต่างจากทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knoledge Base Economy Society) ความรู้ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย คือ การนำความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถของบุคคล องค์กร ชุมชนท้องถิ่นหรือสังคมให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้ เพื่อถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ไปยังบุคคลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น การจัดการความรู้จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดที่มีลักษณะโดดเด่นกว่าสินทรัพย์อื่นๆ คือ เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีข้อจำกัด ยิ่งใช้ ยิ่งเพิ่ม ยิ่งใช้มากเท่าไรก็ยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ ยิ่งบุคคล องค์กร ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้มากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น เมื่อเรียนรู้ได้มากขึ้น ก็สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น เมื่อนำความรู้เก่ามาบูรณาการกับความรู้ใหม่ก็จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้นอีกระดับหนึ่ง และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงกลายเป็นวงจรที่เพิ่มพูนได้ในตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด ที่เรียกว่า "วงจรการเรียนรู้"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ