ความรู้

close

ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

No. ประเด็นความรู้ ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บันทึก
1 » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคมและสารสนเทศศาสตร์ -
2 » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มที่ 2 ชุมชนนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ : สาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ -
3 » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลงานเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มที่ 2 ชุมชนนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ : สาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ -
4 » การแทรกเนื้อหาหรือข้อความในเอกสาร/ตำรา นายคชา เชษฐบุตร -
5 » การอบรม การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วรางคณา ชินภาส
6 » งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ รศ.พจมาลย์ สมรรคบุตร -
7 » การผลิตผลงานทางวิชาการ รศ.ดร.สุกิจ พลประถม -
close

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

No. ประเด็นความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บันทึก
1 » การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้่งเดียว ครั้งที่ 5 รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ วราภรณ์ ขยายผล
2 » การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยที่ยั่งยืนกับประเทศไทย 4.0 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล วราภรณ์ ขยายผล
3 » เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอวิจัย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วราภรณ์ ขยายผล
4 » การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้่งเดียว รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ วราภรณ์ ขยายผล
5 » องค์ความรู้การเขียนผลงานทางวิชาการ รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ -
6 » ความจำเป็นในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการทำผลงานวิชาการ รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ ลือทองจักร -
7 » ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการทำผลงานวิชาการ รองศาสตราจารย์ประภากร แก้ววรรณา -
8 » การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ ประภากร แก้ววรรณา
9 » ข้อคิดในการทำผลงาน ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ -
10 » การทำผลงานทางวิชาการ ผศ.สุจิตรา อินทรรัศมี -
11 » การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รศ.ประภากร แก้ววรรณา -
12 » ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ? (ตำแหน่งทางวิชาการ) รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร -
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ