การผลิตผลงานทางวิชาการ

ประเด็นความรู้

การผลิตผลงานทางวิชาการ

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รศ.ดร.สุกิจ พลประถม

สาระสำคัญ

ประสบการณ์แรงบันดาลใจของวิทยากร (สูตรสำเร็จ)
1.แรงบันดาลใจจากเรื่องของรายได้/เงินเดือน
2.ตำราที่ใช้งานการฝึกปฏิบัติมีราคาสูง หายาก นักศึกษาไม่มีตำราที่จะใช้ในการเรียนการสอน จึงมีความต้องการที่จะผลิตขึ้นมา
3.ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถที่จะเขียนผลงาน/ตำรา ได้ คิดอะไรได้ก็เขียนจดบันทึกเอาไว้ก่อน ตลอดจนรวบรวมความคิดจากอาจารย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญมาเป็นคติในการจัดทำ
4.ทำ Portfolio ของตัวเองไว้ตลอดเวลา
5.มูลเหตุจูงใจจากคำดูถูกของคนอื่น เป็นแรงกระตุ้นให้อยากเอาชนะ
6.การมีจิตใจที่มุ่งมั่น แน่วแน่ และจดจ่อตั้งใจทำให้ได้
7. ในการจัดทำต้องมีความละเอียดรอบคอบ Format ให้เป็นไปตามระเบียบ

ในการจัดทำ Portfolio
1.บทความ งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI
2.กรอกแบบฟอร์มตามเกณฑ์ + ประสบการณ์ + รางวัลเชิดชูเกียรติ
3.ตำราและเอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 2 ปี

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานผลิตผลงานทางวิชาการ
1.เริ่มต้นจากการเปิดดูหลักสูตร หารายวิชาที่ตนเองชอบ ได้กรอบของรายวิชาแล้วนำมาคิดหัวเรื่อง
2.ดูข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ในการเขียน จะต้องไม่หลุดออกจากกรอบของการประเมิน
3.ข้อแตกต่างระหว่างการทำวิจัยและตำรา ถ้าหากทำวิจัยแล้วไม่รัดกุมหรือมีเหตุผลที่อ่อนไม่ครอบคลุม จะถูกติติงหรือชี้จุดอ่อนได้ง่าย ส่วนการทำตำราจะเป็นการนำประสบการณ์มาเขียน จะส่งผลทำให้ผลงานที่ได้ออกมาน้ัน มีความลึกซึ่งและจะสามารถผ่านการประเมินได้มากกว่า

สถานที่

ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เดือน ปี

18 มี.ค. 2557

คำสำคัญ

แรงบันดาลใจ, ผลงาน, รายได้, ตำรา
ผู้บันทึก : - 2016-09-06 21:00:58
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ