งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ประเด็นความรู้

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รศ.พจมาลย์ สมรรคบุตร

สาระสำคัญ

จากประสบการณ์ของผู้สอน ได้ทำการสอน รหัสวิชา 2054909 เป็นวิชาวิจัยด้านนาฏศิลป์และการละคร ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และสอนวิชาวิจัยในชั้นเรียน ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พบว่า ผู้วิจัยยังขาดคุณลักษณะในการจัดทำวิจัย จึงเป็นเหตุจำเป็นที่ผู้สอนต้องเน้นถึงวิธีปฏิบัติของผู้วิจัยในขณะทำวิจัย ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.ผู้วิจัยต้องมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาการวิจัย
2.ผู้วิจัยต้องเตรียมอารมณ์ เวลา และสุขภาพให้พร้อมในการทำวิจัย
3. ในด้านความรู้ ต้องมุ่งมั่นศึกษาให้เป็นผู้รู้และเข้าถึงระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นย

สถานที่

ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เดือน ปี

18 มี.ค. 2557

คำสำคัญ

วิจัย, ผลงานทางวิชาการ
ผู้บันทึก : - 2016-09-06 21:47:24
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ