การอบรม การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นความรู้

การอบรม การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาระสำคัญ

ตามไฟล์แนบ

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.รภ.อุดรธานี

วัน เดือน ปี

12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คำสำคัญ

ตำแหน่งและผลงานทางวิชาการ, งานวิจัย, เอกสารประกอบการสอน, ตำรา
ผู้บันทึก : วรางคณา ชินภาส 2017-06-19 15:15:38
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ