การแทรกเนื้อหาหรือข้อความในเอกสาร/ตำรา

ประเด็นความรู้

การแทรกเนื้อหาหรือข้อความในเอกสาร/ตำรา

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายคชา เชษฐบุตร

สาระสำคัญ

การแทรกเนื้อหาโดยเอาข้อความของคนอื่นมาแทรกในเนื้อหา ถ้าเราได้ดัดแปลงข้อความที่นำมาอ้างเพียงนิดเดียว ต้องอ้างอิงบุคคลนั้นหรือไม่ และการนำเอารูปภาพมาแล้วนำมาดัดแปลงต้องอ้างหรือไม่

ผศ.พฤษมงคล จุลพูล ชี้แจงว่า การนำรูปภาพของใครมาแทรกในเอกสารหรือตำรา ต้องอ้างอิงบุคคลนั้นด้วย แต่ถ้าเป็นรูปภาพที่นำมาอ้างแล้วเรามาดัดแปลง ต้องอ้างอิงว่า ดัดแปลงจากรูปภาพของใคร

รศ.ประภากร แก้ววรรณา ชี้แจงว่า การแทรกเนื้อหาโดยเอาข้อความของคนอื่นมาแทรกนั้น ถ้าเอาข้อความมาทั้งหมดต้องอ้างอิงบุคคลนั้น แต่ถ้านำมานิดหน่อยแล้วมาเรียบเรียงเป็นคำพูดของเราเองก็ไม่ต้องอ้าง เพราะเป็นการเรียบเรียงด้วยภาษาของเรา แต่ถึงจะเอาข้อความของคนอื่นมาอย่างไร แต่สุดท้ายเราก็ต้องสรุปเป็นข้อความของเรา

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วัน เดือน ปี

-

คำสำคัญ

การอ้างอิง, การคัดลอก
ผู้บันทึก : - 2017-09-06 14:07:41
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ