กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลงานเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มที่ 2 ชุมชนนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ : สาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเด็นความรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลงานเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มที่ 2 ชุมชนนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ : สาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาระสำคัญ

ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. การวางแผนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
1.1 เริ่มจากการวางแผนโดยการกำหนดรายวิชาที่ตนเองสอนอยู่แล้ว ที่คิดว่าตนเองมีความชอบ ความถนัดเฉพาะด้านควรเลือกวิชาที่ง่ายที่เป็นความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และควรเลือกรายวิชาที่ชอบและถนัดที่สุดและเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ชับซ้อนขึ้นอีกระดับหนึ่ง
1.2 ทำตำรา ควรเลือกจากประเด็นที่อยู่ในคำอธิบายรายวิชานั้น ๆ แต่ไม่จำเป็นจะต้องหยิบยกมาทุกประเด็นตามคำอธิบายรายวิชา อาจหยิบประเด็นที่มีความสำคัญน่าสนใจมาเขียนเป็นตำราได้ และไม่ควรที่จะเขียนเป็นในลักษณะเรียบเรียงเนื้อหาแล้วอ้างอิงเท่านั้น หากเป็นไปได้ควรใส่องค์ความรู้จากการวิจัย/ผลการวิจัย ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ของผู้เขียน ลงไปในตำราเพื่อความทันสมัย
1.3 เอกสารประกอบการสอน จำเป็นจะต้องครอบคลุมตามหัวข้อ/ประเด็นต่าง ๆ ในคำอธิบายรายวิชาหรือตามแผนบริหารการสอนใน มคอ.3 ของรายวิชานั้น ๆ
1.4 ข้อมูล/เอกสาร ในการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย การเขียนตำรา เอกสารประกอบการสอน และงานวิชาการอื่น ๆ เอกสาร/ข้อมูล/บทความวิจัยไม่ควรเก่าเกิน 10 ปี ยกเว้นถ้าเป็นเอกสารในเชิงประวัติศาสตร์ข้อมูลยิ่งเก่า ยิ่งทำให้ตำรามีความเข้มข้น
1.5 การจัดรูปแบบเลขหน้า จำนวนหน้าในแต่ละบท จะต้องทำตามระเบียบวิธีตามมหาวิทยาลัยนั้น ๆ อาจมีความแตกต่างกันออกไป และการอ้างอิงจะต้องมีเลขหน้า และไม่ควรใช้การอ้างถึงในเพื่อลดความน่าเชื่อถือของงาน

2. ปัญหาที่พบ
2.1 คณาจารย์ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการด้วยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูล เป็นแต่เพียงการเรียบเรียงเท่านั้น
2.2 คณาจารย์ขาดทักษะการเขียนเชื่อมโยงข้อมูล การตกผลึกข้อมูล
2.3 ปัญหาความไม่ทันสมัยของข้อมูลการเขียนงานทางวิชาการควรใช้เอกสารปฐมภูมิ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัย เป็นต้น
2.4 คณาจารย์มีภาระการสอนที่มากเกินไป
2.5 ขาดการเกริ่นนำข้อมูลและการสรุปข้อมูล

3. อาจารย์มีความต้องการอะไร อยากให้คณะส่งเสริมในเรื่องใด
3.1 อยากให้คณะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ด้านนิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์มาเพื่อสอนในการเขียนผลงาน การวิจัย ตำรา หนังสือและเอกสารประกอบการสอน
3.2 อยากให้มีการอบรมการทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เดือน ปี

-

คำสำคัญ

-
ผู้บันทึก : - 2017-09-06 14:08:32
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ