กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสารสนเทศศาสตร์

ประเด็นความรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสารสนเทศศาสตร์

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สาขาการพัฒนาสังคมและสารสนเทศศาสตร์

สาระสำคัญ

1. ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

รศ.ดร.สุกิจ ได้ให้แนวคิดว่า การขอตำแหน่งทางวิชาการส่งผลดีต่อการทำงาน ทำให้มีความก้าวหน้า โดยเริ่มจากสิ่งที่เราคิดว่าทำได้ ไม่ยากเกินความสามารถที่จะทำ ให้เวลาในการทำอย่างสม่ำเสมอ การสนับสนุนจากสถาบันก็มีมากโดยเฉพาะงบประมาณและค่าตอบแทนที่จะได้รับ

นอกจากนี้ ผศ.พฤษมงคล ได้เพิ่มเติมว่า ควรพิจารณารายวิชาที่เราสอนประจำหรือที่เราสนใจ และนำมาวางแผน พิจารณาคำอธิบายรายวิชา วางแผนการเขียนโดยศึกษาเอกสารอ้างอิง แบ่งเวลาเพื่อการทำงานให้ต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ศึกษารูปแบบจากผลงานวิชาการที่ห้องสมุด เลือกประเภทของผลงานวิชาการที่จะนำมาส่ง (บทความวิชาการ งานวิจัย ตำรา เอกสารประกอบการสอน)

2. ปัญหาเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
- ปัญหาในเรื่องการบริหารเวลาการทำงานและการทำผลงาน
- ปัญหาเรื่องเอกสารสำนักงาน/สารบรรณ
- ปัญหาการขอข้อมูลเกี่ยวกับการทำผลงานวิชาการ
- ปัญหาเรื่องความทันสมัยของหนังสือหรือสื่อสารสนเทศที่มีในศูนย์วิทยบริการ

3. ข้อเสนอแนะภายในกลุ่ม
- ให้ศึกษาแนวปฏิบัติจากคู่มือ/ประกาศของมหาวิทยาลัย
- ต้องมีการปรับตัวและศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- สามารถแนะนำหนังสือหรือสื่อที่ต้องการให้แก่ห้องสมุดได้
- ศึกษารูปแบบของแต่ละสถาบันให้เข้าใจ

4. ความต้องการหรือการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะ
- ต้องการให้คณะมีกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานวิชาการ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำผลงานแยกกลุ่มตามศาสตร์หรือตามประเภทผลงาน และจัดอย่างต่อเนื่อง
- ควรมีการกำหนดให้มีระบบพี่เลี้ยงทุกสาขา
- มีระบบสารสนเทศ เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำผลงานวิชาการ
- ควรมีคลินิกวิจัย

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เดือน ปี

-

คำสำคัญ

-
ผู้บันทึก : - 2017-09-06 14:10:07
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ