ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ? (ตำแหน่งทางวิชาการ)

ประเด็นความรู้

ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ? (ตำแหน่งทางวิชาการ)

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร

โทรศัพท์/มือถือ

-

email

-

สาระสำคัญ

การเริ่มปฏิบัติงานมุ่งเน้นให้มีตำแหน่งทางวิชาการ แต่ขาดการสนับสนุนจากองค์กร ต่อมามีการเพิ่มเงินตำแหน่งทางวิชาการ ถือว่าเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้บุคลากรให้เล็งเห็นความสำคัญ เริ่มต้นจากการมีตำแหน่งจะเพิ่มศักดิ์ศรีและศักยภาพในการเป็นอาจารย์

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาหรือศาสตร์ที่จะขอตำแหน่ง
ความรู้ที่จะสร้างผลงานนำมาจากเนื้อหาหรือเทคนิคการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย (เกิดจากการสอนมากกว่า 10 ปี) เริ่มต้นจากคอร์สเอาท์ไลน์ ศึกษาจากเอกสารต่างๆ รวบรวมมาทำเป็นรูปเล่ม ใช้ความพยายามในการเขียนหนังสือเพื่อทำการสอนก่อน แล้วจึงปรับเป็นเอกสารในการส่งผลงาน โดยใช้คู่มือในการทำเอกสารประกอบการสอน (จัดทำเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้) โดยนำเอกสารประกอบการสอนมาเป็นฐาน
2) ความต้องการหรือความอยากในการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างจริงจัง (กระตุ้นตัวเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง)
3) เตรียมเอกสารประกอบการสอน (ตรวจภายใน) และวิจัยหรือตำรา (ในการตรวจผลงานใช้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน)
4) วางแผน เช่น เอกสารประกอบการสอนมีเนื้อหาอะไรบ้าง โดยศึกษาจากประสบการณ์ในการสอน แล้วเรียบเรียงเนื้อหาแต่ละบทอันเกิดจากประสบการณ์ในการบรรยายในชั้นเรียน และเอกสารตำราจากผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ นำมาเรียบเรียงเพื่อก่อให้เกิดความสมบูรณ์ ถ้าเป็นทฤษฎี หลักการ เมื่อมีการนำมาใช้ต้องมีการอ้างอิงเสมอ

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เดือน ปี

18 มี.ค. 2557

คำสำคัญ

ความเชี่ยวชาญ, ตำแหน่งวิชาการ, ผลงาน
ผู้บันทึก : - 2016-09-06 20:17:42
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ