การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นความรู้

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

รศ.ประภากร แก้ววรรณา

โทรศัพท์/มือถือ

-

email

-

สาระสำคัญ

1) เตรียมเอกสารประกอบการสอน มีเทคนิค คือ ห้ามลืมบรรณานุกรม
2) งานวิจัยหรือบทความวิชาการ เน้นเอกสารปฐมภูมิ โดยเฉพาะบทความวารสาร ตำราเป็นทุติยภูมิ
การรวบรวม
1. หนังสือ+ตำรา+บทความวารสาร+งานวิจัย+internet ถ่ายเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะทำ นำ Content มาสร้างสารบัญ โดยการเขียนงานวิชาการ เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
- เกริ่นนำเข้าสู่เนื้อหา
- เนื้อหา
- บทสรุป
นำ keyword มาสร้างเป็นบท นำมาเรียบเรียงเป็นโครงสร้างเอกสารประกอบการสอน ครอบคลุ่ม outline ส่วนตำรา แยกหัวข้อข้อเฉพาะหัวข้อใน outline ได้ งานวิจัยและตำราต้องไปในทิศทางเดียวกัน
เป็นการออกแบบโครงสร้าง/การอ้างอิงย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี

ความแตกต่างของตำรากับเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
1) เอกสารประกอบการสอน คอร์ส แผนบริหารการสอน เอกสารอ้างอิงประจำบท คำถามท้ายบท
2) ตำรา ทำเอกสารอ้างอิงท้ายบทแต่ละบทด้วย การอ้างอิงมีทั้งแบบนอกวงเล็บและในวงเล็บ ใช้อ้างอิงทั้งย่อหน้า

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เดือน ปี

18 มี.ค. 2557

คำสำคัญ

ตำแหน่งทางวิชาการ, เอกสารประกอบการสอน, ตำรา, วิจัย
ผู้บันทึก : - 2016-09-06 20:45:00
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ