การทำผลงานทางวิชาการ

ประเด็นความรู้

การทำผลงานทางวิชาการ

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.สุจิตรา อินทรรัศมี

โทรศัพท์/มือถือ

-

email

-

สาระสำคัญ

- มุ่งมั่นในการทำงาน แบ่งเวลาให้เป็น และลงมือทำ
- ต้องมีผู้เชียวชาญคอยตรวจสอบให้
- พิจารณาคุณภาพของงาน ประโยชน์ และความเป็นสากล

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เดือน ปี

18 มี.ค. 2557

คำสำคัญ

มุ่งมั่น, ตรวจสอบ, คุณภาพงาน
ผู้บันทึก : - 2016-09-06 20:48:28
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ