การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นความรู้

การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ

โทรศัพท์/มือถือ

-

email

-

สาระสำคัญ

องค์ความรู้การเขียนผลงานทางวิชาการ
รศ. ดร. บุหงา วัฒนะ
การเขียนตำราวิชาการ

การเขียนคำนำ
ถ้าอยากได้ผลงานวิชาการมีคุณภาพ ต้องเขียนคำนำให้มีคุณภาพควรเขียนคำนำก่อนการเขียนผลงาน เพื่อช่วยเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งมี 3 ส่วน คือ
1. ทำไม : เป็นการเขียนนำในทางบวก ถึงเหตุผลในการเขียนตำราหรือสาเหตุที่ต้องเขียนตำรา
2. จุดเด่น : ต้องหาจุดเด่นของผลงานทางวิชาการของเรา เช่น ผู้เขียนได้เพิ่มเนื้อหาเรื่อง อะไรบ้าง... ที่เป็นความสำคัญและมีประโยชน์ในสังคมปัจจุบัน (ซึ่งเนื้อหาที่เป็นจุดเด่นนั้นอาจเกิดจากการทำงาน การวิจัย การบริการวิชาการ)
3. ขอบคุณ : ขอบคุณผู้ที่มีส่วนทำให้ตำราเล่มนี้ประสบความสำเร็จควรเขียนในลักษณะกว้างๆ เช่น ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนร่วมงานทุกท่าน ขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสไปศึกษา ขอบคุณแหล่งการเรียนรู้ที่เราไปศึกษา หรือหน่วยงานกว้างๆ
หมายเหตุ ไม่ต้องขอโทษอะไรทั้งสิ้น แต่ในทางกลับกันต้องบอกว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
การเขียนตำรา
นำสารบัญของคนอื่นมาใส่แล้วปรับของตนเอง
ต้องเผยแพร่ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา คือ 4 เดือนเต็ม (ใช้ในการจัดการเรียนการสอน)
การอ้างอิงมีรูปแบบที่ทันสมัย และรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม ไม่ควรมีการอ้างอิงแหล่งรองหรือเป็นการอ้างถึงใน
ในการเขียนตำราไม่ควรที่เป็นลักาณะของการเรียบเรียงแล้วมีการอ้างอิงเพียงอย่างเดียว ควรมีการเขียนแบบวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่แสดงถึงองค์ความรู้ของผู้เขียนด้วย ซึ่งอาจจะมีลักษณะการเขียนดังนี้คือ
จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการทำวิจัย/ทดลอง/อื่นๆ ในเรื่อง ............. ได้ผลลัพธ์มีความแตกต่างจากทฤษฎี คือ ...............
จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการทำวิจัย/ทดลอง/อื่นๆ ในเรื่อง ............. มีความเหมือนหรือสอดคล้องกับทฤษฎีคือ ...............
สอดคล้องกับงานวิจัยของผู้เขียน...................... ในการทำวิจัยเรื่อง .....................................
แตกต่างกับงานวิจัยของผู้เขียนคือ ............................... ในการทำวิจัยเรื่อง ..................................... ในประเด็นที่แตกต่างคือ ...........................................................
จากประสบการณ์การไปนิเทศการฝึกประสบการณ์พบว่า....................................................... ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเรื่อง .......................................................
หากอยากใส่ประสบการณ์ของตนเองเข้าไป โดยแทรกเข้าไปว่าจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำงาน/ทำวิจัย เรื่อง ................../การบริการวิชาการ .......................... พบว่ามีประโยชน์คือ .......................
การสรุป เมื่อพิจารณานิยามทั้งหมด พบว่า ............................................... หรืออาจจะอ่านจากการศึกษาวิจัย งานวิจัยของนักวิชาการคนอื่นๆ พบว่า ........................................ ซึ่งสอดคล้องกับประโยชน์ข้อที่ .............................

เอกสารประกอบการสอน
การลงวันที่คำนำจะต้องมีการใช้การเรียนการสอนระบุวัน เวลา ให้ถูกต้อง ถูกต้องตามตารางสอน ตรารางสอน 2559 ต้องเป็นปี 2559 ไม่ใช่ 2560 และไม่ได้บังคับการเผยแพร่
เอกสารประกอบการสอนมี format อยู่ ไม่ใช่format มาจาก มคอ.3 มาใช้ ต้องเป็นแผนบริหารการสอนประจำรายวิชา โดยส่วนใหญ่คุณภาพแผนการสอนไม่ดีแต่มีหัวข้อครบ เช่น มีคำอธิบายรายวิชา มีวัตถุประสงค์ทั่วไป มีหัวข้อเนื้อหา มีกิจกรรม สื่อ เป็นต้น หากมีหัวข้อครบถ้วนจะให้ผ่าน แต่ที่จริงก็ยังไม่มีคุณภาพ เอกสารประกอบการสอนต้องมีหัวข้อครบตามคำอธิบายรายวิชา
จุดประสงค์ทั่วไปเอกสารประกอบการสอนก็คือจุดประสงค์ที่คุณอยากให้เป็น คือ
1. ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไร…
2. ให้มีนักศึกษาทัศนคติที่ดีในเรื่องอะไร…
3. ให้มีนักศึกษามีทักษะในเรื่องอะไร…
4. ให้มีนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไร…
5. ให้มีนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์...
โครงสร้างเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนที่ง่ายและรวดเร็วคือให้นำสารบัญของคนอื่นมาใส่แล้วปรับของตนเอง
วิธีการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีหลากหลาย เช่น มีบรรยาย อภิปราย สาธิต แบ่งกลุ่มทำงาน ศึกษานอกสถานที่ ทำโครงการ เป็นวิธีการสอนทั่วไปเขียนสั้นๆ ได้ ไปศึกษาวิธีการศึกษาในตำราหลักสูตรและการสอนของครุศาสตร์แล้วนำมาประยุกต์ใช้ใช้เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน
สื่อที่ใช้ควรหลากหลาย อาจใช้ของจริง เช่น ตัวอย่างดิน ตัวอย่างน้ำ เป็นต้น
การประเมินผลและวัดผล มีวิธีการวัดและประเมินผลอะไรบ้าง เช่น การเข้าเรียน การตั้งใจเรียนงานที่มอบหมาย การนำเสนองาน ทดสอบย่อย สอบกลางภาค/ สอบปลายภาค เป็นต้น
แผนบริหารการสอนประจำบท ไม่ควรเหมือนกันทุกบท ควรมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะเนื้อหาในแต่ละบทมีความแตกต่างกัน วัตถุประสงค์ต่างกัน กิจกรรมต่างกัน สื่อก็ควรต่างกัน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (ตั้งวัตถุประสงค์อะไร ต้องให้นักศึกษามีพฤติกรรมแบบนั้น) ไม่ควรใช้แต่คำว่า นักศึกษาสามารถอธิบาย...เพียงอย่างเดียว ควรมีการใช้คำที่หลากหลาย ควรมีสถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วนักศึกษาควรมีพฤติกรรมที่หลากหลาย เช่น สามารถแยกประเภทได้ อ่านได้ เขียนได้ วิเคราะห์ได้ ทอลองได้ วิเคราะห์ได้ เป็นต้น
วิธีการสอน เขียนกว้างเหมือนแผนบริหารประจำวิชาไม่ได้ จะต้องระบุว่าจะให้เค้ามีพฤติกรรมอะไร กิจกรรมวิธีสอนจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

งานวิจัย
การทำวิจัยต้องตรงกับสาขาวิชาที่เราขอ : ชื่อเรื่องตรงกับสาขาวิชาที่จะขอ และควรส่งเดี่ยว กลุ่มต้อง 50% และเป็นชื่อแรก
การทำงานวิจัย
ไม่ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในการศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท แต่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายหรือประชากรเท่านั้น อันตราย เป็นการคัดลอกผลงานตนเอง (ผิดวินัย งดส่ง 5 ปี) ให้นำเอาเพียงแต่เทคนิคมาใช้
การเขียนวัตถุประสงค์
จำนวนข้อไม่สำคัญ ข้อใหญ่ให้ครอบคลุม ข้อย่อยตอบให้ครบ ตอบวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนในทุกประเด็นให้ชัดเจน (เคลียร์)
นิยามคำศัพท์ นำไปสู่การปฏิบัติ
กลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน
ถ้าหากใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องมีเหตุผลให้ดี วิธีการเก็บตัวอย่างได้ข้อมูลกลับมา 90% (น่าเชื่อถือหรือไม่) ต้องอธิบายวิธีการให้ชัดเจนน่าเชื่อถือ
บทที่ 2
คำนึงถึงคุณภาพ ไม่ได้เป็นปริมาณ เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำ งานวิจัยในและต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิง วิจัยของไทย และควรมีการสรุปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ............ และวิจัยต่างประเทศ สรุปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ........................
การ Review Literature ในบทที่ 5 จะมีปรากฏงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ในบทที่ 2 ด้วย ไม่มีไม่ได้ผิดมาตรฐานงานวิจัย

การเขียนบทความงานวิจัย
ให้เขียนตาม format การวิจัยให้ครบถ้วนตามรูปแบบให้ชัดเจน หากไม่เก่งหรือไม่เคลียร์เรื่องไหนให้ปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญ

การเผยแพร่งานวิจัย
การเผยแพร่โดยการตีพิมพ์วารสาร (ใช้ระยะเวลานาน) ไม่ควรตีพิมพ์วารสารของตนเอง (ความน่าเชื่อถือ) การนำเสนองานวิจัยควรเป็นพื้นที่อื่น ไม่ใช่ของตนเองและควรเป็นระดับชาติ

ระหว่างตำราและวิจัยอะไรน่าจะดีกว่า
ตำรา การเขียนตำราหากคุณมีอะไรดีให้ใส่เข้าไปหมด
วิจัย การทำวิจัยต้องให้อุดช่องโหว่ให้หมด อ่านแล้วเค้าไม่สงสัย ก็จะได้ผ่าน เขียนให้เคลียร์ในทุกประเด็น ควรลงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วัน เดือน ปี

2559

คำสำคัญ

งานวิจัย ตำราวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ผลงานทางวิชการ
ผู้บันทึก : ประภากร แก้ววรรณา 2017-09-03 15:57:08
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ