ความจำเป็นในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการทำผลงานวิชาการ

ประเด็นความรู้

ความจำเป็นในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการทำผลงานวิชาการ

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ ลือทองจักร

โทรศัพท์/มือถือ

08-8549-9248

email

-

สาระสำคัญ

สมัยก่อนการเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยครู มีหน้าที่สอน การทำตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้พูดถึง กรมฝึกหัดครูมีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่สอนอยู่ที่นี่ไม่เห็นความสำคัญ การมีตำแหน่งทางวิชาการในสมัยนั้น จะมีศักดิ์ศรีมากขึ้น ต่อมามีเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ทำให้อาจารย์เกิดความอยากที่จะทำ มันทำให้เกิดความรู้สึกว่า การมีตำแหน่งทางวิชาการทำให้มีศักดิ์ศรี มิฉะนั้นความจำเป็นในการพัฒนาหรือการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คือ ความอยากและเงินประจำตำแหน่ง
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เพราะต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่จะดำรงตำแหน่ง ฉะนั้นผลงานที่สร้างขึ้นจะต้องครอบคลุมหรือรอบรู้ทุกประเด็นที่เราจะทำ ตัวผมเองสอนวิชาพื้นฐานวัฒนธรรมไทย เป็นระยะกว่า 20 ปี เราจำเป็นที่จะต้องรวบรวมเนื้อหามาเป็นมาจัดทำเป็นแผนบริหารการสอน เรียงตามบท แต่ละบทมีเรื่องอะไรบ้าง แล้วสามารถจัดทำเป็นรูปเล่มได้
ในการเขียนเอกสารหรือตำรา ต้องมีคู่มือในการจัดทำว่าในการเขียนต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เราจะอาศัยพื้นฐานความรู้ในการสอนมาเป็นพื้นฐานในการทำ สิ่งแรกที่จะทำให้เราสำเร็จคือ ความอยาก ต้องถามว่ามีความอยากไหม? ถ้ามีความอยากขึ้นมาเราก็หยิบขึ้นมาทำ การทำผลงานของผมอาศัยต้องอาศัยเวลา อย่างเช่นทำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้เวลา 2 – 3 ปี ทำรองศาสตราจารย์ ใช้เวลา 3 – 5 ปี ความอยากจะกระตุ้นตนเอง การมีตำแหน่งทางวิชาการทำให้มีความรู้สึกว่ามันมีศักดิ์ศรี
สิ่งที่ต้องตระหนักในการจัดทำผลงานทางวิชาการ คือ งานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นจะต้องมีคุณภาพที่สามารถจะขอตำแหน่งทางวิชาการได้ เนื่องจากเรามีภารกิจที่ต้องสอน มิฉะนั้นต้องหาเวลาว่างให้ตัวเอง แต่ถ้าเราอยากแล้วเราจะพยายามหาเวลาเอง ความอยากสามารถทีจะให้เราประสบความสำเร็จได้
ส่วนวิธีการที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในการทำผลงานทางวิชาการนั้น คือ
- ต้องสะสมความรู้
- ต้องศึกษาระเบียบในการจัดทำผลงาน
- วางแผนในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ตำรา งานวิจัย โดยต้องคิดว่าเอกสารของเราจะมีกี่บท แต่ละบทประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งจะทำให้เรารู้จากประสบการณ์การสอนของเรา
- เรียบเรียงเนื้อหาแต่ละบท แต่ละเรื่อง ซึ่งจะได้จากประสบการณ์ของเรา
- สืบค้นจากเอกสาร ตำรา ที่มีผู้เขียนไว้ เพื่อนำมาเรียบเรียงให้สมบูรณ์ สืบค้นแล้วนำมาถ่ายเอกสาร นำมาอ่าน แล้วมาเขียนเรียบเรียงเป็นข้อความของตัวเอง หรือถ้าคัดลอกมาก็ต้องอ้างอิง
เนื่องจากตัวผมเองมีปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ มิฉะนั้นผมจึงต้องเขียนด้วยลายมือหรือตัดปะ แล้วไปจ้างพิมพ์ เริ่มเขียนแต่ละบทตามแผนบริหารการสอน แต่ละหัวข้อว่าด้วยเรื่องอะไร ถ้าขี้เกียจเขียนก็ตัดของเขามาก็ได้ บางส่วนที่ต้องเรียบเรียงเองก็ต้องเขียนเอง บางทีอ่านซ้ำถ้าไม่สมบูรณ์เราต้องหาเนื้อหามาเพิ่ม ต้องอ่านทบทวนตลอด และต้องทำไปเรื่อยๆ นี่คือการเรียบเรียงของผม ทุกบทผมก็จะทำเหมือนกัน คือ เรียบเรียงไปเรื่อยๆ เอาของคนอื่นมาบ้าง พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาอ่านทบทวน แล้วนำไปพิมพ์ พิมพ์เสร็จก็ต้องอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ของเอกาสร การจะทำได้ต้องสะสมความรู้และประสบการณ์มากพอสมควร จึงจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเดินทางไปทางไป
ส่วนงานวิจัยก็เหมือนกัน เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการขอผลงาน แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบการวิจัย ตามตำแหน่งที่จะขอผลงาน ผศ. รศ. ต้องระดับไหน ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย แต่มีความอยาก อะไรก็ไม่ได้ยากสำหรับการทำเลย เนื่องจากการทำวิจัยเราไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา แต่เราต้องทำด้วยตัวเราเอง เราจึงต้องศึกษาให้ละเอียด หรือปรึกษาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน เช่น ด้านสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะดำเนินการ
สรุปแล้ว ความสำเร็จในการทำผลงานวิชาการขึ้นอยู่กับ
1. ความต้องการของเรา
2. การเอาตัวเอราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
3. ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ
4. กำลังใจในการดำเนินการ
สุดท้ายผมขอฝากข้อคิดสำหรับทุกคนว่า “ถ้าเริ่มต้นทำ ไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จ”

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน

วัน เดือน ปี

-

คำสำคัญ

ความอยาก, การวางแผน, การเรียบเรียง
ผู้บันทึก : - 2017-09-06 14:05:35
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ