การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้่งเดียว

ประเด็นความรู้

การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้่งเดียว

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ

โทรศัพท์/มือถือ

-

email

-

สาระสำคัญ

เกณฑ์การส่ง ผศ.
1.เอกสารประกอบการสอนเลือกวิชาที่สอนตามเกณฑ์ คือ รายวิชาที่สอนภายใน 3 ปี เขียนให้เป็นตามหลักสูตร ทำตามรูปแบบที่ ม.กำหนด
2. ชิ้นงาน (งานวิจัย หรือ ตารา ) โดยตำราอิงตามรายวิชาในหลักสูตร (สอนตอนไหนก็ได้) หรือสามารถเลือกบางหัวข้อที่สอน โดยต้องเขียนเชิงลึก (มีการสังเคราะห์ และวิเคราะห์) โดยเลือกวิชาที่ถนัดและเชี่ยวชาญที่สุด

เทคนิค ทั้งตำรา และเอกสารประกอบการสอน ต้องเริ่มทำไปพร้อมกัน ค้นหาข้อมูลไปพร้อมๆกัน เริ่มบทที่ถนัดที่สุด หรือเลือกหัวข้อที่มีประสบการณ์ตรง

ข้อสังเกต
1.บรรณานุกรมต้องค้นจากหลากหลายแหล่งข้อมูล
2.มีความทันสมัย (ซึ่งเกิดจากการค้นหาจากหลายแหล่งข้อมูล)
3.ประโยชน์ โดยให้นำประสบการณ์ งานวิจัย มาสอดแทรก

เอกสารประกอบการสอนต้องเสร็จในเทอมที่สอน หรือวันสุดท้ายของเทอมนั้น (ทำเสร็จแล้วส่งเลย ประเมินก่อนเลย) ส่วนตำราต้องเผยแพร่ 4 เดือน และสามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทาง

สถานที่

ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.อุดรธานี

วัน เดือน ปี

28 ส.ค. 2560

คำสำคัญ

เอกสารประกอบการสอน,ตำรา
ผู้บันทึก : วราภรณ์ ขยายผล 2017-09-29 20:51:44
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ