เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอวิจัย

ประเด็นความรู้

เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอวิจัย

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

โทรศัพท์/มือถือ

-

email

-

สาระสำคัญ

-

สถานที่

ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.อุดรธานี

วัน เดือน ปี

19 - 20 ก.ย. 2560

คำสำคัญ

วิจัยเชิงคุณภาพ,วิจัยเชิงปริมาณ
ผู้บันทึก : วราภรณ์ ขยายผล 2017-09-29 20:54:58
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ