การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยที่ยั่งยืนกับประเทศไทย 4.0

ประเด็นความรู้

การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยที่ยั่งยืนกับประเทศไทย 4.0

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

โทรศัพท์/มือถือ

-

email

-

สาระสำคัญ

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์(Outcome-based Education) โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (Active-Based Learning)
สามารถเทคนิคต่างๆ เช่น Problem-based learning,Project-based Learning,Service learning

สถานที่

ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17

วัน เดือน ปี

29 ก.ย. 2560

คำสำคัญ

Outcome-based Education,Active-Based Learning,Problem-based learning,Project-based Learning,Service learning
ผู้บันทึก : วราภรณ์ ขยายผล 2017-09-29 21:00:45
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ