การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้่งเดียว ครั้งที่ 5

ประเด็นความรู้

การทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้่งเดียว ครั้งที่ 5

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ

โทรศัพท์/มือถือ

-

email

-

สาระสำคัญ

ตำรา : ขอให้เป็นรายวิชาที่มีในหลักสูตร การตั้งชื่อตำราให้ตั้งตามชื่อรายวิชา ควรเนื้อหาดังนี้
-มีความหลากหลาย นั้นคือต้องมาจากตำราไทยหรือเทศ (นำรูปภาพมาประกอบ หรือนิยามสั้นๆ) วารสาร (ได้ความทันสมัย) และวิจัย
-ประโยชน์ของตำรา
-จำนวนหน้าในแต่ละบทต้องใกล้เคียงกัน
-ความถูกต้องของเนื้อหา พิจารณาจากบรรณานุกรม (รู้ที่มาที่ไปของเนื้อหา)
เทคนิคการเขียน ให้โยงความรู้เข้ากับแนวโน้มในปัจจุบัน ท้องถิ่น หรือจากประสบการณ์ พร้อมวิเคราะห์เนื้อหาให้ได้
เทคนิคการเขียนคำนำ : ทำไมคุณเขียนเล่มนี้ จุดเด่นนอกจากเนื้อหาที่ครบตามหลักสูตรแล้ว ผู้เขียนยังได้เพิ่ม.... เพราะเห็นเป็นเรื่องที่ใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ที่ได้รับจากงานวิจัย สามารถนำมาเขียนเป็นคำนำได้ สำหรับคำขอบคุณ สถานบันที่ได้จัดทำโครงการ... ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูล ให้คำแนะนำ เพื่อนร่วมงาน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้คำแนะนำ ห้ามถ้อมตัว
---*****----
เอกสารประกอบการสอน

สถานที่

ห้องสุพรรณการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์อุดรราชภัฏ

วัน เดือน ปี

3-5 เม.ย. 2561 เวลา 08.00-16.0

คำสำคัญ

ตำรา เอกสารประกอบการสอน
ผู้บันทึก : วราภรณ์ ขยายผล 2018-04-09 11:32:47
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ