ข้อมูลบุคลากร

ผศ.เตือนใจ พิทักษานุรัตน์
ผศ.เตือนใจ พิทักษานุรัตน์

สาขาวิชาภาษาไทย
ผศ.จินตนา ด้วงแพง
ผศ.จินตนา ด้วงแพง

สาขาวิชาภาษาไทย
ผศ.กมลมาลย์ คำแสน
ผศ.กมลมาลย์ คำแสน
Kamonman Khamsaen
สาขาวิชาภาษาไทย
อ.นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล
อ.นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล

สาขาวิชาภาษาไทย
อ.สุภัทร แก้วพัตร
อ.สุภัทร แก้วพัตร

สาขาวิชาภาษาไทย
อ.โศรยา วิมลสถิตพงษ์
อ.โศรยา วิมลสถิตพงษ์
Soraya Wimonsathitphong
สาขาวิชาภาษาไทย
อ.วนิดา พรมเขต
อ.วนิดา พรมเขต

สาขาวิชาภาษาไทย
อ.มัลลิกา มาภา
อ.มัลลิกา มาภา
Mallika Mapa
สาขาวิชาภาษาไทย
อ.จรรยวรรณ เทพศรีเมือง
อ.จรรยวรรณ เทพศรีเมือง

สาขาวิชาภาษาไทย
อ.สุพรรษา ภักตรนิกร
อ.สุพรรษา ภักตรนิกร
supansa Phaktaranikon
สาขาวิชาภาษาไทย
อ.วัฒนาพร นนลือชา
อ.วัฒนาพร นนลือชา
WATTANAPON NONLUECHA
สาขาวิชาภาษาไทย
อ.พรจรัส สร้อยศรีฉาย
อ.พรจรัส สร้อยศรีฉาย
Pornjarat Soisrichay
สาขาวิชาภาษาไทย
รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร
รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ดร.วิไลลักษณ์ ริอัค
ดร.วิไลลักษณ์ ริอัค

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ
ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อ.ชูขวัญ บริสุทธิ์
อ.ชูขวัญ บริสุทธิ์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อ.อัษฎางค์ สุวรรณภักดี
อ.อัษฎางค์ สุวรรณภักดี
Adasang Suwanpakdee
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ผศ.สุภาพงศ์   แก่นสาร์
ผศ.สุภาพงศ์ แก่นสาร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การศึกษา)
อ.ขวัญฤดี   เคนหาราช
อ.ขวัญฤดี เคนหาราช

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การศึกษา)
อ.สุขุม   ตังประพฤธิกุล
อ.สุขุม ตังประพฤธิกุล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การศึกษา)
Mr.Paul Gordon Cooke
Mr.Paul Gordon Cooke

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การศึกษา)
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.วรางคณา ชินภาส
อ.วรางคณา ชินภาส
Warangkhana Chinnapas
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์
ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์
Worawoot Tutwisoot
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.จารุรัตน์ ธรรมวงศ์
อ.จารุรัตน์ ธรรมวงศ์
JARURAT THAMMAWONG
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.ปรีชา ศรีเกษร
อ.ปรีชา ศรีเกษร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Mr.Anthony Loader
Mr.Anthony Loader

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.วิษณุ ชัยพัฒน์
อ.วิษณุ ชัยพัฒน์
Witsanu Chaiyaphat
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.ณัฐวดี พงษากิจ
อ.ณัฐวดี พงษากิจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.แพรวพิลาส ราโชมาศ
อ.แพรวพิลาส ราโชมาศ
Parewpilas Rachomas
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รศ.ประภากร แก้ววรรณา
รศ.ประภากร แก้ววรรณา
Praphakorn Kaewwanna
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ผศ.นาวา วงษ์พรม
ผศ.นาวา วงษ์พรม
Nawa Wongprom
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
ผศ.พฤษมงคล จุลพูล
phusamongkhon chunlapoon
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ.วราภรณ์ ขยายผล
อ.วราภรณ์ ขยายผล
waraporn khayaiphol
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
Rachawit Tipsena
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ.กิตติวรรณ ชาญฉลาด
อ.กิตติวรรณ ชาญฉลาด

สาขาวิชาภาษาจีน
อ.นุชจรินทร์ น้อยบัว
อ.นุชจรินทร์ น้อยบัว

สาขาวิชาภาษาจีน
อ.วรรณา เหล่าเขตกิจ
อ.วรรณา เหล่าเขตกิจ

สาขาวิชาภาษาจีน
อ.วีระศักดิ์ ภาพพา
อ.วีระศักดิ์ ภาพพา
Wirasak Phappha
สาขาวิชาภาษาจีน
ผศ.ดร.ทรงกต ปานเชียงวงศ์
ผศ.ดร.ทรงกต ปานเชียงวงศ์

สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
อ.ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ
อ.ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ

สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
อ.ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร
อ.ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร

สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
อ.Tran Thi Phung Thao
อ.Tran Thi Phung Thao

สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล
รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล

สาขาวิชานิติศาสตร์
อ.กฤษฎา นารินทร์รักษ์
อ.กฤษฎา นารินทร์รักษ์

สาขาวิชานิติศาสตร์
อ.พสิษฐ์ นันทราช
อ.พสิษฐ์ นันทราช

สาขาวิชานิติศาสตร์
อ.นัธทวัฒน์ พรหมภักดี
อ.นัธทวัฒน์ พรหมภักดี
Nattwat Prompukdee
สาขาวิชานิติศาสตร์
ผศ.ประสิทธิ์ วงษ์กาฬสินธุ์
ผศ.ประสิทธิ์ วงษ์กาฬสินธุ์

สาขาวิชานิติศาสตร์
อ.อภิสิทธิ์ ปัญญาใส
อ.อภิสิทธิ์ ปัญญาใส

สาขาวิชานิติศาสตร์
อ.สุดารัตน์ เพ็งค่ำ
อ.สุดารัตน์ เพ็งค่ำ

สาขาวิชานิติศาสตร์
ผศ.ณัฏฐานุช เมฆรา
ผศ.ณัฏฐานุช เมฆรา

สาขาวิชานิติศาสตร์
อ.กรณ์ณเศรษฐ์ ชินมหาวงศ์
อ.กรณ์ณเศรษฐ์ ชินมหาวงศ์

สาขาวิชานิติศาสตร์
อ.รุณฑิกา เคยสนิท
อ.รุณฑิกา เคยสนิท
Runtika Khoeisanit
สาขาวิชานิติศาสตร์
อ.ไฟ เสนาไชย
อ.ไฟ เสนาไชย
Fire Senachai
สาขาวิชานิติศาสตร์
รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร
รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
รศ.ดร.สุกิจ พลประถม
รศ.ดร.สุกิจ พลประถม

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ
ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ว่าที่ ร.ท.ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์
ว่าที่ ร.ท.ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
อ.สุวัฒ ดวงแสนพุด
อ.สุวัฒ ดวงแสนพุด

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
อ.วินัย วงศ์อาสา
อ.วินัย วงศ์อาสา

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
อ.กนกวรรณ วังคะฮาด
อ.กนกวรรณ วังคะฮาด

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
อ.ชุติพงษ์ คงสันเทียะ
อ.ชุติพงษ์ คงสันเทียะ

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
อ.สิริกุล ศิริธรรมขันติ
อ.สิริกุล ศิริธรรมขันติ
sirikul sirithamkanti
สาขาวิชาดนตรี
ดร.ศิลปชัย เจริญ
ดร.ศิลปชัย เจริญ

สาขาวิชาดนตรี
อ.ธวัช วิวัฒนปฐพี
อ.ธวัช วิวัฒนปฐพี

สาขาวิชาดนตรี
ผศ.อัครพล สีหนาท
ผศ.อัครพล สีหนาท
Akarapol Sihanat
สาขาวิชาดนตรี
อ.นตทนันทิ เจริญ
อ.นตทนันทิ เจริญ

สาขาวิชาดนตรี
ดร.ศุภชัย สุริยุทธ
ดร.ศุภชัย สุริยุทธ

สาขาวิชาดนตรี
อ.บัณฑิต อุปชัย
อ.บัณฑิต อุปชัย

สาขาวิชาดนตรี
ว่าที่ ร.ต.ศัญ ปุญพิทักป์
ว่าที่ ร.ต.ศัญ ปุญพิทักป์
San Punpitak
สาขาวิชาดนตรี
อ.ภิภพ ปิ่นแก้ว
อ.ภิภพ ปิ่นแก้ว

สาขาวิชาดนตรี
อ.ชนก วรรณกุล
อ.ชนก วรรณกุล
Chanok Wannakul
สาขาวิชาดนตรี
อ.ธิติพันธ์  ลักษณาภาคิน
อ.ธิติพันธ์ ลักษณาภาคิน
Thitiphan Laksanapakhin
สาขาวิชาดนตรี
อ.ประกาศ แสนทอง
อ.ประกาศ แสนทอง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ชนิดา  ชื่นวัฒนาประณิธิ
ผศ.ชนิดา ชื่นวัฒนาประณิธิ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อ.จารุณี จันทรเสนา
อ.จารุณี จันทรเสนา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.เขมณัฐ ภูกองไชย
ผศ.เขมณัฐ ภูกองไชย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อ.ชัยมงคล ศิริวารินทร์
อ.ชัยมงคล ศิริวารินทร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อ.พงศธร แสงลี
อ.พงศธร แสงลี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อ.ศรัณย์ เจริญศิริ
อ.ศรัณย์ เจริญศิริ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อ.สรัญญา จุฑานิล
อ.สรัญญา จุฑานิล

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อ.วาสนา ธีระตันติกานนท์
อ.วาสนา ธีระตันติกานนท์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
รศ.พจน์มาลย์ สมรรคบุตร
รศ.พจน์มาลย์ สมรรคบุตร

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ดร.มนูศักดิ์ เรืองเดช
ดร.มนูศักดิ์ เรืองเดช

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
อ.นริศรา ศรีสุพล
อ.นริศรา ศรีสุพล

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
อ.ทิวา พุทธสุวรรณ
อ.ทิวา พุทธสุวรรณ
Tiwa Puttasuwan
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ดร.อรุณศรี อื้อศรีวงศ์
ดร.อรุณศรี อื้อศรีวงศ์

สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผศ.ยุธยา หมื่นสาย
ผศ.ยุธยา หมื่นสาย

สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผศ.ดร.วินัย ภารเวช
ผศ.ดร.วินัย ภารเวช

สาขาวิชาสังคมศึกษา
อ.คชา เชษฐบุตร
อ.คชา เชษฐบุตร

สาขาวิชาสังคมศึกษา
อ.วิชญ์ จอมวิญญาณ์
อ.วิชญ์ จอมวิญญาณ์

สาขาวิชาสังคมศึกษา
อ.ชฎล นาคใหม่
อ.ชฎล นาคใหม่
Chadon Nakmai
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผศ.ประยงค์ มุทธเสน
ผศ.ประยงค์ มุทธเสน

สาขาวิชาทัศนศิลป์
อ.สิงขร ภักดี
อ.สิงขร ภักดี
singkon pakdee
สาขาวิชาทัศนศิลป์
อ.ธรรมศาสตร์ ศรีสารคาม
อ.ธรรมศาสตร์ ศรีสารคาม

สาขาวิชาทัศนศิลป์
อ.พศิน เวียงแก้ว
อ.พศิน เวียงแก้ว

สาขาวิชาทัศนศิลป์
อ.จุรีรัตน์ โยธะคง
อ.จุรีรัตน์ โยธะคง

สาขาวิชาทัศนศิลป์
อ.ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ
อ.ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ
Saksit Buakham
สาขาวิชาทัศนศิลป์
อ.เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร
อ.เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร

สาขาวิชาทัศนศิลป์
อ.อัมรินทร์ บุพศิริ
อ.อัมรินทร์ บุพศิริ

สาขาวิชาทัศนศิลป์
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ