ความรู้

ความรู้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

» ข้อคิดในการทำผลงาน
ผู้เชี่ยวชาญ : ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ
» การทำผลงานทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ : ผศ.สุจิตรา อินทรรัศมี
» การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ : รศ.ประภากร แก้ววรรณา
» ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ? (ตำแหน่งทางวิชาการ)
ผู้เชี่ยวชาญ : รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร

ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

» งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ผู้แลกเปลี่ยน : รศ.พจมาลย์ สมรรคบุตร
» การผลิตผลงานทางวิชาการ
ผู้แลกเปลี่ยน : รศ.ดร.สุกิจ พลประถม
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ