Wednesday, Jul 26th

Last update08:27:24 PM GMT

 

ปรัชญา

คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ความรุ่งเรือง

 

วิสัยทัศน์

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพสู่ความเป็นสากล

 

พันธกิจ

1. บริการจัดการด้านวิชาการ โดยมุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่ชุมชน และประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอินโดจีน
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน
4. วิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

You are here