Wednesday, Jul 26th

Last update08:27:24 PM GMT

  • PDF

รายชื่องานวิจัยและผู้วิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ลำดับที่

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

1.

การพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการฟังแบบปฏิสัมพันธ์และเทคนิคดิตโตกลอสส์

ดร.กิตติพร  โนนคู่เขตโขง

2.

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการกับกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในการสอนแบบอรรถฐาน

รศ.ดร.นภาทรัพย์  เลิศปรีดากร

3.

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การอ่านเชิงกลยุทธ์แบบร่วมมือของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ำ

4.

การสร้างสรรค์การแสดงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รศ.ดร.สุกิจ  พลประถม

5.

มองวิถีพุทธชนอีสานผ่านจิตรกรรมฝาผนัง  พระอุโบสถ

วัดโพธิ์ชัย  จังหวัดหนองคาย

ผศ.วิรัตน์  ไม้เจริญ

6.

กฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำหรับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกต่างด้าวในประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม

นายพงศธร  แสงลี

7.

การสร้างจิตรกรรมภูพระบาทในจินตภาพโดยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม

นายธรรมศาสตร์  ศรีสารคาม

8.

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม  แนวเรื่องความดีงามของวัฒนธรรมอีสาน

นางจุรีรัตน์  โยธะคง

9.

การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมจากแนวคิดและสัญลักษณ์ในวิถีชีวิตชนบทอีสาน

นายศักดิ์สิทธิ์  บัวคำ

10.

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม  เรื่อง  มนต์เสน่ห์เกษตรกรรมแห่งลำน้ำชี

นายสิงขร  ภักดี

11.

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมืองจากวรรณกรรม  เรื่อง  อุสา  บารส  ในบริบทวัฒนธรรม

นางสาวนริศรา  ศรีสุพล

12.

การสร้างสรรค์ประพันธ์เพลงแสดงอัตลักษณ์โดดเด่นอุดรธานี : สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รศ.ดร.สุกิจ  พลประถม

13.

การสร้างสรรค์ประพันธ์เพลง  “ฟ้อนวัฒนธรรมอุดรยิ่งใหญ่เราภูมิใจสู่อาเซียน”  แสดงอัตลักษณ์โดดเด่นอุดรธานีสู่ประชาคมอาเซียน

นายมนูศักดิ์  เรืองเดช

14.

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยของอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นายเขมณัฐ  ภูกองไชย

15.

การพัฒนาความสามารถด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหาเชิงธุรกิจ

รศ.ดร.นภาทรัพย์  เลิศปรีดากร

16.

เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.สุภัทรา  วันเพ็ญ

17.

การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่เชิงเขาสู่ชายโขง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย

ดร.อรุณศรี  อื้อศรีวงศ์

18.

การศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

นายคชา  เชษฐบุตร

You are here