สถานประกอบการประเมินบัณฑิตที่พึงประสงค์

ขอความอนุเคราะห์จากนายจ้าง หัวหน้างาน หรือสถานประกอบการ กรอกข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1. รายละเอียดสถานประกอบการ

ชื่อหน่วยงาน : *
ที่อยู่ : *
ตำบล : * อำเภอ : *
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ : *
ประเภทของหน่วยงาน :
*
ตำแหน่งผู้ตอบแบบประเมิน :
*

2. ข้อมูลบัณฑิตในสถานประกอบการ

คำนำหน้าชื่อบัณฑิต : *
ชื่อบัณฑิต : * นามสกุล : *
สาขาที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา : *
เงินรายได้ต่อเดือน : (บาท/กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น) *
งานมีความตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชา :
*
ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงาน : *
   

3. แบบประเมินบัณฑิตที่พึงประสงค์

ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.1 ความชื่อสัตย์สุจริต และเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม
1.2 ความมีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.4 เคารพและสามารถวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 ความมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ

2.1 ความสามารถในการเรียนรู้งานในหน้าที่
2.2 ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.3 ความสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
2.4 ความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ

ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา

3.1 วางแผน และสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามกำหนดเวลา
3.2 การจัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด่วนต้องทำก่อนงานใหญ่เสมอ
3.3 ความสามารถในการตัดสินใจ
3.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
3.5 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน
4.2 ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
4.3 ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
4.4 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.5 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และการควบคุมอารมณ์

ด้านที่ 5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

5.1 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ จากแหล่งต่าง ๆ
5.2 มีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เช่น รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ผล เป็นต้น
5.3 ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
5.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บเอกสาร
5.5 ความสามารถในการพูด เขียน และนำเสนอได้ดี

4. ความเห็นเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเว็บไซต์หางาน