ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในด้านต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีศักภาพในการแข่งขันสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ :  
สถานะการศึกษา :
ระดับการศึกษา :
หลักสูตร :
หลักสูตรปี :

2. ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อด้านเนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสูตร

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.1 เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
1.2 เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
1.3 เนื้อหาของหลักสูตรเป็นพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูงหรือศึกษาหาความรู้และวิทยากรใหม่
1.4 เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
1.5 การจัดเนื้อหาก่อน - หลัง ในหลักสูตรเป็นไปตามความเหมาะสม
1.6 เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา
1.7 เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อด้านการจัดการเรียนการสอน

2.1 นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติได้
2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสิน แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการทำงานร่วมกัน
2.6 มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
2.7 มีแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.8 ส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
2.9 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร

3.1 มีจำนวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสูตร
3.2 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี
3.3 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจการเรียนมากขึ้น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี
3.4 มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา
3.5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
3.6 เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นครู
3.7 ใช้สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน และเทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสม

3. ความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตลักษณ์ “ศิลปวัฒนธรรม นำสู่จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม”

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
2. มีการสื่อสารให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์อย่างทั่วถึง
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
4. ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม

4. ความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกลักษณ์ “แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม”

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
2. มีการสื่อสารให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์อย่างทั่วถึง
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
4. ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม

5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เว็บไซต์หางาน