พิมพ์แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

***บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โปรดพิมพ์แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจากระบบ และนำส่งสาขาวิชาของบัณฑิตในวันซ้อมรับปริญญาบัตร เพื่อยืนยันตัวตนของบัณฑิต

กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา :

เว็บไซต์หางาน