รายงานผลความพึงพอใจต่อหลักสูตร

สรุปผลการประเมิน

แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ›

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ด้าน/ข้อ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D.
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อด้านเนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสูตร มาก 3.91 1.06
1.1 เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได มาก 4.03 1.04
1.2 เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม มาก 4.01 1.05
1.3 เนื้อหาของหลักสูตรเป็นพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูงหรือศึกษาหาความรู้และวิทยากรใหม่ มาก 3.87 1.05
1.4 เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มาก 3.89 1.08
1.5 การจัดเนื้อหาก่อน - หลัง ในหลักสูตรเป็นไปตามความเหมาะสม มาก 3.83 1.06
1.6 เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา มาก 3.83 1.07
1.7 เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาก 3.89 1.06
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อด้านการจัดการเรียนการสอน มาก 3.86 0.00
2.1 นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติได มาก 3.84 1.07
2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ มาก 3.89 1.08
2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสิน แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มาก 3.86 1.08
2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มาก 3.91 1.09
2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการทำงานร่วมกัน มาก 3.91 1.09
2.6 มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มาก 3.81 1.07
2.7 มีแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มาก 3.75 1.08
2.8 ส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มาก 3.88 1.07
2.9 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มาก 3.89 1.08
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร มาก 3.87 0.00
3.1 มีจำนวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสูตร มาก 3.76 1.07
3.2 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มาก 3.92 1.07
3.3 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจการเรียนมากขึ้น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี มาก 3.86 1.08
3.4 มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา มาก 3.85 1.07
3.5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น มาก 3.94 1.10
3.6 เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นครู มาก 3.91 1.09
3.7 ใช้สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน และเทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสม มาก 3.85 0.00

ความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้าน/ข้อ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D.
อัตลักษณ์ “ศิลปวัฒนธรรม นำสู่จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม” มาก 3.82 1.08
1. มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มาก 3.84 1.06
2. มีการสื่อสารให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์อย่างทั่วถึง มาก 3.78 1.07
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มาก 3.81 1.08
4. ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม มาก 3.83 1.09

ความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้าน/ข้อ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D.
เอกลักษณ์ “แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม” มาก 3.84 1.08
1. มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ มาก 3.82 1.06
2. มีการสื่อสารให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์อย่างทั่วถึง มาก 3.82 1.08
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มาก 3.84 1.08
4. ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม มาก 3.88 1.09

ข้อมูล ณ : August 21, 2019, 9:28 am
จำนวนทั้งหมด : 850

เว็บไซต์หางาน