รายงานผลการประเมินบัณฑิต

  • แบบประเมินด้านที่ 1
  • แบบประเมินด้านที่ 2
  • แบบประเมินด้านที่ 3
  • แบบประเมินด้านที่ 4
  • แบบประเมินด้านที่ 5
  • รายได้ของบัณฑิต
  • สรุปผลการประเมิน

แบบประเมินด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม

รายการคำถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D.
คุณธรรมและจริยธรรม มาก 4.00 0.30
1. ความชื่อสัตย์สุจริต และเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม มาก 4.11 1.52
2. ความมีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา มาก 3.96 1.49
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มาก 4.02 1.51
4. เคารพและสามารถวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มาก 3.93 1.47
5. ความมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มาก 3.99 1.50

แบบประเมินด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ

รายการคำถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D.
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มาก 3.75 0.28
1. ความสามารถในการเรียนรู้งานในหน้าที่ มาก 3.72 1.39
2. ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาก 3.86 1.45
3. ความสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ มาก 3.70 1.39
4. ความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มาก 3.83 1.46
5. ความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ มาก 3.66 1.39

แบบประเมินด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา

รายการคำถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D.
ทักษะทางปัญญา มาก 3.76 0.29
1. วางแผน และสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามกำหนดเวลา มาก 3.79 1.45
2. การจัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด่วนต้องทำก่อนงานใหญ่เสมอ มาก 3.71 1.39
3. ความสามารถในการตัดสินใจ มาก 3.81 1.47
4. ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน มาก 3.65 1.39
5. เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง มาก 3.82 1.47

แบบประเมินด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

รายการคำถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D.
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มาก 3.95 0.30
1. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน มาก 3.93 1.49
2. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มาก 3.95 1.50
3. ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน มาก 3.97 1.49
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บเอกสาร มาก 3.99 1.50
5. ความสามารถในการพูด เขียน และนำเสนอได้ดี มาก 3.91 1.47

แบบประเมินด้านที่ 5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

รายการคำถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D.
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาก 3.77 0.29
1. มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ จากแหล่งต่าง ๆ มาก 3.80 1.44
2. มีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เช่น รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ผล เป็นต้น มาก 3.73 1.43
3. ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน มาก 3.83 1.46
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บเอกสาร มาก 3.74 1.43
5. ความสามารถในการพูด เขียน และนำเสนอได้ดี มาก 3.74 1.45

เงินรายได้ต่อเดือนของบัณฑิต

เงินรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 11,533.55 บาท/เดือน
เงินรายได้ต่อเดือน ที่บัณฑิตรับมากสุด 80000 บาท/เดือน
เงินรายได้ต่อเดือน ที่บัณฑิตรับน้อยสุด 0 บาท/เดือน

สรุปผลการประเมิน

รายงานผลการประเมินบัณฑิต ตามสาขาวิชา ›
ด้าน ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D.
ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม มาก 4.00 0.30
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มาก 3.75 0.28
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา มาก 3.76 0.29
ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มาก 3.95 0.30
ด้านที่ 5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาก 3.77 0.29
รวม มาก 3.85 0.06

ข้อมูล ณ : August 21, 2019, 9:32 am
จำนวนทั้งหมด : 321

เว็บไซต์หางาน