รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สรุปผลการประเมิน

แสดงผลการสำรวจภาวะการมีงานทำตามสาขาวิชา ›

สถานะการมีงานทำของบัณฑิต

ปีการศึกษา สถานะ รวม
ทำงานแล้ว ยังไม่ทำงาน กำลังศึกษาต่อ ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เกณฑ์ทหาร อุปสมบท อื่น ๆ
2557 44 6 2 0 11 0 1 3 67
2556 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2555 3 0 0 0 1 0 0 1 5
2558 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2559 88 5 1 0 15 0 0 1 110
2560 45 29 4 2 13 1 0 0 94
รวม 182 40 7 2 40 1 1 5 278

ร้อยละของสถานะการมีงานทำของบัณฑิต

ปีการศึกษา สถานะ รวม
ทำงานแล้ว ยังไม่ทำงาน กำลังศึกษาต่อ ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เกณฑ์ทหาร อุปสมบท อื่น ๆ
2557 65.67% 8.96% 2.99% 0.00% 16.42% 0.00% 1.49% 4.48% 24.10%
2556 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
2555 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 20.00% 1.80%
2558 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2559 80.00% 4.55% 0.91% 0.00% 13.64% 0.00% 0.00% 0.91% 39.57%
2560 47.87% 30.85% 4.26% 2.13% 13.83% 1.06% 0.00% 0.00% 33.81%
รวม 65.47% 14.39% 2.52% 0.72% 14.39% 0.36% 0.36% 1.80% 100%

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา สถานะ รวม
ทำงานแล้ว ยังไม่ทำงาน กำลังศึกษาต่อ ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เกณฑ์ทหาร อุปสมบท อื่น ๆ
2557
(1,960 คน)
44 6 2 0 11 0 1 3 67
2556
(1,542 คน)
2 0 0 0 0 0 0 0 2
2555
(580 คน)
3 0 0 0 1 0 0 1 5
2558
(551 คน)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2559
(1,054 คน)
88 5 1 0 15 0 0 1 110
2560
(660 คน)
45 29 4 2 13 1 0 0 94
รวม
(6,347 คน)
182 40 7 2 40 1 1 5 278

ร้อยละของสถานะการมีงานทำของบัณฑิต เทียบกับจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา สถานะ รวม
ทำงานแล้ว ยังไม่ทำงาน กำลังศึกษาต่อ ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เกณฑ์ทหาร อุปสมบท อื่น ๆ
2557
(1,960 คน)
2.24% 0.31% 0.10% 0.00% 0.56% 0.00% 0.05% 0.15% 3.42%
2556
(1,542 คน)
0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
2555
(580 คน)
0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 0.17% 0.86%
2558
(551 คน)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2559
(1,054 คน)
8.35% 0.47% 0.09% 0.00% 1.42% 0.00% 0.00% 0.09% 10.44%
2560
(660 คน)
6.82% 4.39% 0.61% 0.30% 1.97% 0.15% 0.00% 0.00% 14.24%
รวม
(6,347 คน)
2.87% 0.63% 0.11% 0.03% 0.63% 0.02% 0.02% 0.08% 4.38%

เว็บไซต์หางาน