ทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

<<รายละเอียด>>

ทุนวิจัย(ภายนอก)

แหล่งทุนวิจัย จากภายนอก

<<รายละเอียด>>

รายชื่องานวิจัยและผู้วิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

<<รายละเอียด>>

Google Scholar

(สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช"

ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล ดีโอไอ

เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย