คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพสู่ความเป็นสากล

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพสู่ความเป็นสากล