ข่าวการอบรม/สัมนา

ข่าวการอบรม/สัมนา

Post

รียนเชิญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.7 วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมยูงทอง

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความ

Post

เรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา

โดยวิทยากร ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ (ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))

สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ Facebook และสำนักงานคณบดี ภายในวันพุธ ที่  18 มกราคา 2560