ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่กำลังจะเกิดของคณะ

 

กิจกรรมต่างๆในวันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– การแข่งขันตอบปัญหา “การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม” (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) >>รายละเอียด<<
– ประกวดวาดภาพศิลปะ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ หัวข้อ “คิดถึงพ่อ” (สาขาวิชาทัศนศิลป์) >>รายละเอียด<<
– การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ (สาขาวิชานิติศาสตร์) >>รายละเอียด<<
– การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “สุจริตทั้งกายใจ ช่วยไทยพัฒนา” (สาขาวิชาภาษาไทย) >>รายละเอียด<<
– การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ (สาขาวิชาภาษาไทย) >>รายละเอียด<<
– การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา(ป.5-6) มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช และระดับอุดมศึกษา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) >>รายละเอียด<<
– การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ Preserving and Promoting “Thainess”  in the Fast- changing Global Context   (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) >>รายละเอียด<<
– การแข่งขัน Business English Vocabulary Challenge  (สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) >>รายละเอียด<<

 

 

กิจกรรมมหาวิทยาลัย วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560

Post

พิธีลงนาม MOU

ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับXiamen University college of Humanities และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่ 21 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประจักษ์ศิลปาคม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  ในภาพอาจจะมี 1 คน  ในภาพอาจจะมี 13 คน  ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

Post

การบรรยาย “แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคณะฯตามแนวทาง Reprofile”
ร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
ปีการศึกษา 2559”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ
วันที่ 13 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

Post

บรรยายพิเศษ “จากเศรษฐกิจฐานรากสู่เส้นทางการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
โดย รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ ลือทองจักร
วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมยูงทอง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความ  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้  ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

Post

UDRU Wind Symphony Concert ครั้งที่ 3
“Steat Stand Arrangement Concert”
วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 19

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ชุดสูท และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังเล่นเครื่องดนตรี ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนอยู่บนเวที

Post

เรียนเชิญอาจารย์และบุคคลากร
คณะมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน
วันที่ ๑๐ มกราคา ๒๕๖๐
เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ วัดโพธิสมภรณ์

Post

วันที่ 4 มกราคม 2560 ณ อาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ English Camp 2017 ซึ่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รูปแบบโครงการเป็นการเข้าค่ายภายในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 900 คน โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ และอาจารย์ผู้สอน เป็นพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาตลอดกิจกรรม

JAN-06-2017-b  JAN-06-2017-b  JAN-06-2017-b  JAN-06-2017-b  JAN-06-2017-b  JAN-06-2017-b