Post

วันที่ 4 มกราคม 2560 ณ อาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ English Camp 2017 ซึ่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รูปแบบโครงการเป็นการเข้าค่ายภายในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 900 คน โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ และอาจารย์ผู้สอน เป็นพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาตลอดกิจกรรม

JAN-06-2017-b  JAN-06-2017-b  JAN-06-2017-b  JAN-06-2017-b  JAN-06-2017-b  JAN-06-2017-b