Post

เรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา

โดยวิทยากร ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ (ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))

สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ Facebook และสำนักงานคณบดี ภายในวันพุธ ที่  18 มกราคา 2560