สาขาวิชา

ลำดับ

สาขาวิชา

เว็บไซต์สาขาวิชา

1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

3

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

4

สาขาวิชาภาษาจีน

5

สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

6

 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

7

สาขาวิชานิติศาสตร์

8

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

9

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  http://is.udru.ac.th/

10

 สาขาวิชาศิลปะการแสดง

11

สาขาวิชาทัศนศิลป์

12

สาขาวิชาดนตรี

13

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

14

สาขาวิชาออกแบบ http://academic.udru.ac.th/~productdesign/

 


หลักสูตร

ลำดับ หลักสูตร ปีที่ปรับปรุงหลักสูตร
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  2548 / 2554 / 2559
2 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  2548 2559
3 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  2548 2555 2559
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  2548 / 2554 / 2559
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  2555 2559
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2548 / 2554 /2559
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  2548 / 2555 / 2559
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา  2558
9 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (การปกครองท้องถิ่น 2548 )/  2548 /2551 / 2554 / 2559
10 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว  2554
11 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  2548 / 2559
12 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  2548 / 2554 / 2559
13 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  2548 / 2554 / 2559
14 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  2559