วีดิทัศน์แนะนำคณะ ปีการศึกษา 2560

โพสต์โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บน 29 พฤษภาคม 2017

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้จัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้เปลี่ยนหมวดวิชาต่างๆ เป็นภาควิชา ประกอบด้วย10ภาควิชา

๑. ภาควิชานาฏศิลป์และดนตรี
๒. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
๓. ภาควิชาประวัติศาสตร์
๔. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
๕. ภาควิชาภาษาไทย
๖. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
๗. ภาควิชาภูมิศาสตร์
๘. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๙. ภาควิชาศิลปศึกษา
๑๐. ภาควิชาสังคมวิทยา

ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้เปลี่ยนชื่อ จากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ แบ่งการบริหารออกเป็น ๑๐ ภาควิชา และ ๑ โปรแกรมวิชา ได้แก่

๑. ภาควิชานาฏศิลป์และดนตรี
๒. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
๓. ภาควิชาประวัติศาสตร์
๔. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
๕. ภาควิชาภาษาไทย
๖. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
๗. ภาควิชาภูมิศาสตร์
๘. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๙. ภาควิชาศิลปศึกษา
๑๐. ภาควิชาสังคมวิทยา
๑๑ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการบริหารการเรียนการสอนแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย ๘ โปรแกรมวิชา ดังนี้

๑.โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
๒. โปรแกรมวิชาดนตรี
๓.โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
๔โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
๕. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
๖. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๗. โปรแกรมวิชารัฐประศาสตนศาสตร์
๘. โปรแกรมวิชาศิลปะ

นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมบริหารโปรแกรมวิชาในสาขาการศึกษากับคระครุศาสตร์ ดังนี้

๑. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ดนตรี)
๒. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(นาฏศิลป์และการแสดง)
๓. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ทัศนศิลป์)
๔. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศษสตร์
๕. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
๖. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๗. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตใน ๑๒ สาขาวิชา ดังนี้

๑. สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๔. สาขาวิชาภาษาจีน
๕. สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
๖. สาขาวิชาทัศนศิลป์
๗. สาาวิชาดนตรี
๘. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
๙. สาขาวชาการพัฒนาสังคม
๑๐. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑๑. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
๑๒. สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๓. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
๑๔. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

 

ปรัชญา

คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ความรุ่งเรือง

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพสู่ความเป็นสากล

พันธกิจ

  1. บริการจัดการด้านวิชาการ โดยมุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่ชุมชน และประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอินโดจีน
  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน
  4. วิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. สืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

อัตลักษณ์

       ศิลปะ วัฒนธรรม นำสู่จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม

เอกลักษณ์ 

       แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

ค่านิยม  

       อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

สัญลักษณ์