เอกสารคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับรายละเอียดดาว์นโหลดคำสั่ง
1แต่งตั้งกรรมการประจำสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560PDF
2แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์PDF
3แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560PDF
4แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560PDF