แหล่งสืบค้นข้อมูลวิจัย

 ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศ การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 สํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)

 ฐานข้อมูลการวิจัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย

 ฐานข้อมูล CMU r-Thesis (ม.เชียงใหม่)

 คลังผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ Thai National Research Repository (TNRR)

 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ERTC)

 คลังเอกสารดิจิตอล งานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS – Thai Library Integrated System สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

 ฐานข้อมูลด้านการคลัง กระทรวงการคลัง

 ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย