TELL ME MORE® Online คือ โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีใช้ในมหาวิทยาลัย กว่า 10,000 แห่งทั่วโลก เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นต้น ถึง ขั้นสูง ด้วยวิธีการใช้งานที่ง่าย เอื้อประโยชน์ในการเรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และได้รับความเพลิดเพลินด้วยสื่อการเรียนทั้งภาพ เสียง และ มัลติมีเดีย สวยงาม เนื้อหาแบบฝึกครอบคลุมทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และมีแบบฝึกหัดกว่า 10,000 แบบฝึกหัด

 

เรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต online ด้วยตนเอง  (Tell me more online)

คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร