วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีกการศึกษา 2561

วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีกการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โพสต์โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย
เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอินโดจีน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพสู่ ความเป็นสากล

ระบบสารสนเทศ

คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พร้อมไปด้วยระบบสารสนเทศต่างๆในการให้บริการ

 

ข้อมูลสถิติ

13

สาขาวิชา

13

หลักสูตร

6,045

นิสิตปัจจุบัน

137

บุคลากร

ข้อมูลจากรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีบัญชี 2562

นักศึกษา

  • กองพัฒนานักศึกษา
  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • สโมสรนักศึกษา
  • องค์การนักศึกษา

 

ระบบสารสนเทศต่างๆ

  • ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
  • ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน
237 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

>> สายตรงคณบดี

>> สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

>> แผนที่และการเดินทาง

>> แนะนำ ติชม สอบถาม