งานพัสดุ และการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศ

คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พร้อมไปด้วยระบบสารสนเทศต่างๆในการให้บริการ

 

ข้อมูลสถิติ

13

สาขาวิชา

13

หลักสูตร

5,473

นิสิตปัจจุบัน

137

บุคลากร

**ข้อมูลแสดงผลเป็นปัจจุบัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน
237 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000