ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บริหารวิสาหกิจชุมชนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” โดยท่านวิทยากรผู้มากความสามารถ นายอภิชาติ พลบัวไข ประทานกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้โฮมสเตย์บ้านสีกายเหนือ ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 09-3115-6919 (นายครรชิต หาระพันธ์)

(***กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563***)

You might also enjoy: