องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

You might also enjoy: