คณบดี

ดร.ศิลปชัย เจริญ

คณบดี

โทร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :


 

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.เกรียงไกร ธุรพันธ์

รองคณบดี ฝ่ายบริหารแผนงานและวิจัย
replicas montblanc

โทร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

โทร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :

อาจารย์ทิวา พุทธสุวรรณ

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

โทร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :


 

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง

ผู้ช่วยคณบดี

โทร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :

อาจารย์สุดารัตน์ เพ็งค่ำ

ผู้ช่วยคณบดี

โทร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :

อาจารย์รุณฑิกา เคยสนิท

ผู้ช่วยคณบดี

โทร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐานุช เมฆรา

ผู้ช่วยคณบดี

โทร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :

อาจารย์จุรีรัตน์ โยธะคง

ผู้ช่วยคณบดี

โทร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :