แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)
สาขาวิชาดนตรี (ศล.บ.)
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศล.บ.)
สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสา ร(ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)(บึงกาฬ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (ศศ.บ.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศศ.บ.)
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.)
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม (ค.บ.)
ฝ่ายบริหารแผนงาน งบประมาณ
ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
สำนักงานคณบดี