วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีกการศึกษา 2561

วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีกการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โพสต์โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018

ประวัติคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้จัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้เปลี่ยนหมวดวิชาต่างๆ เป็นภาควิชา ประกอบด้วย10ภาควิชา

๑. ภาควิชานาฏศิลป์และดนตรี
๒. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
๓. ภาควิชาประวัติศาสตร์
๔. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
๕. ภาควิชาภาษาไทย
๖. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
๗. ภาควิชาภูมิศาสตร์
๘. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๙. ภาควิชาศิลปศึกษา
๑๐. ภาควิชาสังคมวิทยา

ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้เปลี่ยนชื่อ จากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ แบ่งการบริหารออกเป็น ๑๐ ภาควิชา และ ๑ โปรแกรมวิชา ได้แก่

๑. ภาควิชานาฏศิลป์และดนตรี
๒. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
๓. ภาควิชาประวัติศาสตร์
๔. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
๕. ภาควิชาภาษาไทย
๖. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
๗. ภาควิชาภูมิศาสตร์
๘. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๙. ภาควิชาศิลปศึกษา
๑๐. ภาควิชาสังคมวิทยา
๑๑ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการบริหารการเรียนการสอนแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย ๘ โปรแกรมวิชา ดังนี้

๑.โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
๒. โปรแกรมวิชาดนตรี
๓.โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
๔โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
๕. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
๖. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๗. โปรแกรมวิชารัฐประศาสตนศาสตร์
๘. โปรแกรมวิชาศิลปะ

นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมบริหารโปรแกรมวิชาในสาขาการศึกษากับคระครุศาสตร์ ดังนี้

๑. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ดนตรี)
๒. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(นาฏศิลป์และการแสดง)
๓. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ทัศนศิลป์)
๔. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศษสตร์
๕. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
๖. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๗. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตใน ๑๒ สาขาวิชา ดังนี้

๑. สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๔. สาขาวิชาภาษาจีน
๕. สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
๖. สาขาวิชาทัศนศิลป์
๗. สาาวิชาดนตรี
๘. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
๙. สาขาวชาการพัฒนาสังคม
๑๐. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑๑. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
๑๒. สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๓. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
๑๔. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ