การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/e-mail
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายในฯ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ด้านการบริหารบุคคล
– ด้านการเงิน
– ด้านการจัดการศึกษา
– กฎหมายประกาศ กพอ.ที่เกี่ยวข้องประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

– รอบรั้วมหาวิทยาลัย
ข่าวการรับสมัครนักศึกษา
ข่าวประกาศทั่วไป

Q&A

สายตรงคณบดี
ช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คำถามที่พบบ่อย

Social Network

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

– แผนปฏิบัติราชการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

– รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62-มี.ค. 63)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

– คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานโสตทัศนศึกษา

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการขอใช้บริการระบบสารสนเทศงานโสตทัศนศึกษา

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบสารสนเทศงานโสตทัศนศึกษา

E-Service

ระบบสารสนเทศงานโสตทัศนศึกษา
ระบบสารสนเทศงานอาคารสถานที่(ขอใช้ห้องประชุม/ยานพาหนะ)

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

– รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62-มี.ค. 63)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

– ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

– รายงานการกำกับติดตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

– คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

– สายตรงคณบดี
– การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

– รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

– การติดต่อ และแสดงความคิดเห็นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
– สายตรงอธิการบดี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– สัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– ประชาพิจารณ์ เมืองอัจฉริยะ
– การประชุมการเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
– ประชุมหารือ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”