การป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

– ประกาศเจตจำนงสุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

– การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

– การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

– แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการกำกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ

repliche orologi