เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

 

 

นางสาววรญา สุนารักษ์

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.4/หัวหน้า

หน้าที่รับผิดชอบ

 

สถานที่ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์

อีเมล @udru.ac.th


 

นางสาวกัญติญา สารบูรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

หน้าที่รับผิดชอบ

 

สถานที่ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์

อีเมล @udru.ac.th


 

นางนิตยา ปานทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 

สถานที่ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์

อีเมล @udru.ac.th


 

นายโอวาส  รอบรู้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 

สถานที่ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์

อีเมล @udru.ac.th


 

นายรณกร นามมุลตรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 

สถานที่ติดต่อ อาคาร 18 ห้อง 18302

โทรศัพท์

อีเมล @udru.ac.th


 

นายสุตตา การะถา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 

สถานที่ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์

อีเมล @udru.ac.th


 

นายวีรพันธ์ ทาซ้าย

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 

สถานที่ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์

อีเมล @udru.ac.th


 

นายธนัญชัย เพ็งพรหม

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

– ดูแลและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนภายในคณะฯ
– ดูแลอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากร
– ดูแลห้องประชุมและจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน ห้องประชุม
– ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
– พัฒนาและดูแลเว็บไซต์คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
– ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สถานที่ติดต่อ ห้องAEC119

โทรศัพท์ 087-9371291

อีเมล thananchai.pe@udru.ac.th

เว็บไซต์ : human.udru.ac.th/it-services


 

พนักงานทำความสะอาด

 

 

นางอุบล วันสา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาคาร 18 ชั้น 1

 

โทรศัพท์

นางไพรัตน์ นามเคน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาคาร 18 ชั้น 2

 

โทรศัพท์

นางกชวรรณ เสียงสนั่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาคาร 18 ชั้น 3

 

โทรศัพท์

นางนวลจันทร์ มุกดาม่วง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาคาร AEC ชั้น 1

 

โทรศัพท์

นางสุดารัตน์ พวงทอง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาคาร AEC ชั้น 2-3

 

โทรศัพท์

นางเลียงสิน งามดี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาคาร AEC ชั้น 4-5

 

โทรศัพท์

นางลดาวัลย์ คำขวา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาคาร PL ชั้น 1

 

โทรศัพท์

นางบัวลอย คำเลิศภู

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาคาร PL ชั้น 2-3

 

โทรศัพท์

นางประพร ยศพล

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาคาร PL ชั้น 4-5

 

โทรศัพท์


 

พนักงานขับรถ

 

 

นายสมัคร กาฬปักษี

ยานพาหนะที่รับผิดชอบ

รถตู้ ทะเบียน นข 2961 อุดรธานี

 

โทรศัพท์
098-6578468
097-2581302

นายสุพจน์ นามตาปี

ยานพาหนะที่รับผิดชอบ

กระบะ ทะเบียน กท 6537 อุดรธานี

 

โทรศัพท์
084-4023175