หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อ.นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.โศรยา วิมลสถิตพงษ์
อ.ม.(ภาษาไทย)

ดร.สุภัทร แก้วพัตร
อ.ด.(ภาษาไทย)

อ.มัลลิกา มาภา
ศศ.ม.(ภาษาไทย)

อ.สุพรรษา ภักตรนิกร
ศศ.ม.(ภาษาไทย)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ผศ.ดร.กมลมาลย์ รักศรีอักษร
ปร.ด.(ไทยคดีศึกษา)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.จินตนา ด้วงแพง
ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ผศ.วนิดา พรมเขต
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

อ.จรรยวรรณ เทพศรีเมือง
ศศ.ม.(กากรสอนภาษาไทย)

อ.วัฒนาพร นนลือชา
ศศ.ม.(ภาษาไทย)

อ.พรจรัส สิรินาวากุล
ศศ.ม.(ภาษาไทย)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดร.ขวัญฤดี เคนหาราช
ปร.ด.(ภาษาศาสตร์)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.รพีพร สร้อยนน้ำ
Ph.D.(Education TESOL)

ผศ.สุภาพงศ์ แก่นสาร์
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง
Ed.D.(TESOL)

ดร.วรางคณา ชินภาส
ปร.ด.(ภาษาศาสตร์)

ผศ.ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์
Ph.D.(English as a Second Language Teaching)

ผศ.จารุรัตน์ ธรรมวงศ์
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

อ.แพรวพิลาส ราโมาศ
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)

อ.วิษณุ ชัยพัฒน์
M.Ed.(Teaching Einglish as a Foreing Languag)

อ.สุขุม ตังประพฤธิกุล
ศษ.ม.(การสอนภาษษอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

Mr.Anthony Loader
BA(HONS)

อ.ปรีชา ศรีเกษร
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.อัษฎางค์ สุวรรณภักดี
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.รัตนา วาทะวัฒนะ
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ริอัค
Ed.D.(Education)

อ.กิตติพงษ์ ทองสมบัติ
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)

อ.ชูขวัญ แสงสวรรณ์
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

อ.ทัศน์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

Mr.Lyle Wayne Harris
Bachelor of Science (Biology)

ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ
ScEd.D.(Science Education)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

อ.วีระศักดิ์ ภาพพา
M.A.(Linguistica and Applied Linguiatics)
หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ชลาสินธุ์ ดวงเลิศ
M.A.(Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)

ดร.มัลลิกา ดวงภักดี
Ph.D.(Linguistica and Applied Linguistica)

อ.พิมลรัตน์ คล้ายยา
M.A.(Linguistica and Applied Linguistica)

อ.เยาวลักษณ์ ลิ้มภูมิณรงค์
ศศ.บ.(ภาษาจีน)

อ.อภิวุฒิ สุนันท์ยืนยง
M.T.(Chinese to Speakers of Other Language)

อ.อิศราพร แสงทอง
M.A.(Teaching Chinese as a Foreign Languages)

อ.ภาณุเดช จริยฐิตินันท์
M.A.(Linguistics and Applied Linguistic)

อ.ณัฐกิตติ์ แสงคำเรือง
ศศ.บ.(ภาษาจีน)

อ.รัฐสรรค์ จันทรพิมพ์
ศศ.บ.(ภาษาจีน)

อ.ศศิธร ดอกจันทร์
ศศ.บ.(ภาษาจีน)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ดร.วรรณา เหล่าเขตกิจ
Ph.D.(Teaching Chinese as a Foreign Language)
หัวหน้าสาขาวิชา

อ.วีระศักดิ์ ภาพพา
M.A.(Linguistics and Applied Linguistics)

อ.นรากร จันลาวงศ์
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ผศ.นริศรา ศรีสุพล
ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.มนูศักดิ์ เรืองเดช
ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย)

อ.ทิวา พุทธสุวรรณ
ศศ.ม.(นาฏศิลป์ไทย)

อ.จารุชา วิสิตโสภณ
M.A.(Drama and Theatre Arts)

อ.สิปปกร ขจรกุลจรรยา
ศศ.ม.(การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)

อ.สุรเชษฐ์ สุพลจิตต์
ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)

อ.ศุทธินี สมศรี
ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

อ.จุรีรัตน์ โยธะคง
ศศ.ม.(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.สิงขร ภักดี
ศป.ม.(ทัศนศิลป์)

อ.พรรษา แสนวัง
ศ.ม.(ทัศนศิลป์)

อ.ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ
ศ.ม.(ทัศนศิลป์)

อ.อัมรินทร์ บุพศิริ
ศ.ม.(ทัศนศิลป์)

อ.ธรรมศาสตร์ ศรีสารคาม
ศศ.ม.(ทัศนศิลป์)

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

พศิน เวียงแก้ว
ศป.ม.(ทัศนศิลป์)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ประยงค์ มุทธเสน
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)

ผศ.เรืองศักดิ์ ปัตภาวะโร
ศ.ม.(ทัศนศิลป์)

อ.ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด
ศ.ม.(ทัศนศิลป์)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ผศ.อัครพล สีหนาท
ศป.ม.(ดุริยงคศิลป์)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ว่าที่ รต.ศัญ ปุญพิทักป์
ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย)

อ.จิตร์ กาวี
ศศ.ม.(ดนตรี)

อ.ธิติพันธ์ พริมานาคินทร์
ศศ.ม.(ดนตรี)

อ.ภิภพ ปิ่นแก้ว
ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์)

อ.สิริกุล สิริธรรมขันติ
กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์-voice)

อ.ชนก วรรณกุล
ศศ.ม.(ดุริยศิลป์)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

อ.วรพงษ์ พิมพ์เสน
ดศ.ม.(สังคีตวิจัยและการพัฒนา)
หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.ศิลปชัย เจริญ
ปร.ด.ดุริยางคศิลป์
(ดนตรีวิทยา)

ผศ.ดร.ศุภชัย สุริยุทธ
ศป.ด.(การประพันธ์เพลง)

อ.ณาฏญา คันธาวัฒน์
ศศ.ม.(ดนตรี)

อ.มนตรี พันธ์รอด
ศล.ม.(ดุริยางคศิลป์ไทย)

อ.นตทนันทิ เจริญ
ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย)

อ.วรธรรม สละวาสี
ดศ.ม.(สังคีตวิจัยและการพัฒนา)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผศ.วราภรณ์ ขยายผล
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.พฤษมงคล จุลพูล
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

รศ.นาวา วงษ์พรม
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

ดร.ณัฏฐกรณ์ เสาระวิเศษ
ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา)

ผศ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

อ.ชฎล นาคใหม่
วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.คชา เชษฐบุตร
วท.ด.(ภูมิสารสนเทศ)

อ.ไกรวุฒิ ชูวิลัย
วท.ม.(ภูมิสารสนเทศ)

อ.วิชญ์ จอมวิญญาณ์
วท.ม.(ภูมิศาสตร์)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชัยมงคล ศิริวารินทร์
รป.ม.(นโยบายสารธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์)
หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.เขมณัฐ ภูกองไชย
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา)

อ.จารุณี จันทรเสนา
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)

อ.ประกาศ แสนทอง
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

อ.ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

อ.พงศธร แสงลี
น.ม.(นิติศาสตร์)

อ.ธีรพล วีระศิริ
MSC.in Public Policy

อ.ปนิตา จันทร์สงค์
น.ม.(การค้าระหว่างประเทศ)

อ.ศรัณญ์ เจริญศิริ
รป.ม.(องค์การและการจัดการ)

อ.สรัญญา จุฑานิล
รป.ม.(องค์การและการจัดการ)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล
น.ด.(นิติศาสตร์)
หัวหน้าสาขาวิชา

อ.กฤษฎา นารินทร์รักษ์
น.ม.(กฎหมายเอกชน)

ผศ.ประสิทธิ์ วงษ์กาฬสินธุ์
น.ม.(นิติศาสตร์)

อ.กรณ์ณเศรษฐ์ ชินมหาวงศ์
LL.M.(International Trade and Commercial Lae)

อ.นัธทวัฒน์ พรหมภักดี
น.ม.(กฎหมายระหว่างประเทศ)

อ.ไฟ เสนาไชย
น.ม.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

อ.พสิษฐ์ นันทราช
น.ม.(นิติศาสตร์)

อ.รุณฑิกา เคยสนิท
LL.M.(Global of Bussiness law)

อ.สุดารัตน์ เพ็งค่ำ
น.ม.(กฎหมายมหาชน)

ผศ. ดร.ณัฏฐานุช เมฆรา
Doctor of Philosophy in Law (PhD)

อ.อภิสิทธิ์ ปัญญาใส
น.ม.(กฎหมายเอกชน)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผศ.ดร.วินัย ภารเวช
Ph.D.(Buddhist study)
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ยุธยา หมื่นสาย
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ไทย)

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ผศ. ว่าที่ ร.ท.ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
หัวหน้าสาขาวิชา

รศ สุรพงษ์ ลือทองจักร
ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

ผศ. ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ
Ph.D.(Rural Development)

ผศ.สุวัฒ ดวงแสนพุฒ
ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

อ.กนกวรรณ วังคะฮาด
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

อ.ชุติพงศ์ คงสันเทียะ
ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม)

อ.ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ
M.A.(Sustainable Development)