รองศาสตราจารย์ สุรพงษ์ ลือทองจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา ด้วงแพง